Regulamin

Regulamin usług hostingowych


I Postanowienia ogólne

1.Usługodawcą jest firma limegreenlab Marcin Kędzia z siedzibą w Otorowie, ul. Krzeszkowicka 14, prowadzący działalność gospodarczą indetyfikująca się numerem NIP: 6961586961, REGON: 302379342 zwany w dalszym ciągu regulaminu "limegreenlab".
2.Klientem w rozumieniu regulaminu jest podmiot zlecający limegreenlab świadczenie usługi serwera poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.dmkproject.pl i www.webhostingsolutions.pl
3.Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zamieszczoną na stronach www.dmkproject.pl i www.webhostingsolutions.pl
4.Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego m.in. w program obsługujący standard FTP, przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer w wersji aktualnej lub równorzędną przeglądarkę) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express lub równorzędny).
5.Okres próbny jest to okres wskazany przez Usługodawcę, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.
6.Limit transferu, to określony w specyfikacji usługi, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do serwera. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby klienta.
7.Opłata abonamentowa jest to wynagrodzenie uiszczone z góry przez Klienta za Usługi wymienione w regulaminie za pewien okres.
8.Spam jest to informacja przesyłana poczta elektroniczną, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.
9.Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług limegreenlab.
10.limegreenlab zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.dmkproject.pl i www.webhostingsolutions.pl. O zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres e-mail.

 

II Obowiązek przestrzegania prawa

1.Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2.Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym, erotycznym oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
3.W przypadku uzyskania przez limegreenlab informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, limegreenlab ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
4.W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, limegreenlab ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
5.Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) podczas zamawiania Usługi. Wpisanie nieprawidłowych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego a także po dokonaniu opłaty.

 

III Ochrona danych osobowych

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamówienia Usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę usług oraz wystawienia dowodów księgowych.
2.Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych poprzez system Panel Klienta.
3.Klient akceptując regulamin oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania i przetwarzania danych osobowych przez limegreenlab, prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej szczegółów w na stronie Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
4.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) limegreenlab jest uprawiony do przetwarzania danych osobowych.
5.Klient nie ma prawa przetwarzać danych osobowych w ramach usługi świadczonej przez limegreenlab, za wyjątkiem postanowienia pkt. 6.
6.Klient będący przedsiębiorcą w ramach usługi świadczonej przez limegreenlab może przetwarzać dane osobowe jedynie w wypadku zawarcia z limegreenlab umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

IV Zamawianie serwera

1.Usługa aktywowana jest na 7-dniowy okres próbny liczony od daty zamówienia usługi.
2.Jeżeli w czasie 7-dniowego okresu próbnego limegreenlab odnotuje wpływ kwoty abonamentowej na rachunek bankowy usługa jest przedłużana o długość opłaconego abonamentu licząc od momentu zamówienia usługi. Faktura zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta w ciągu 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
3.Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę serwera w ciągu 7 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 8-go dnia od daty zamówienia na 21 dni. Jeżeli w tym czasie limegreenlab odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania serwera, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy licząc od daty zamówienia usługi.
4.Usługa serwera nieopłacona w ciągu 28 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.
5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Usługodawcy w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

 

V Przedłużanie okresu świadczenia usługi serwera

1.Na 30 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego limegreenlab poinformuje Klienta za pomocą poczty eletronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres.
2.Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez limegreenlab, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
3.Po odnotowaniu wpłaty na koncie limegreenlab, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie limegreenlab.
4.Brak wpłaty na koncie limegreenlab tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi serwera począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego. Po 28 dniach usługa zostanie usunięta wraz ze wszystkimi danymi zamieszonymi na udostępnionej powierzchni dysku.
5.Jeśli w terminie 28 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego limegreenlab odnotuje wpłatę na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.VI Płatności i dokumenty księgowe

1.Opłata za Usługę serwera ustalona jest według cennika znajdującego sie na stronie serwisu www.dmkproject.pl i www.webhostingsolutions.pl, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi.
2.Kwota abonamentowa jest niepodzielna. Oznacza to, że nie można wnieść opłaty za okres abonamentowy inny niż wskazany w cenniku na stronie internetowej Usługodawcy.
3.limegreenlab zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie www.dmkproject.pl i www.webhostingsolutions.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi serwera w trakcie trwania bieżącego okresu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
4.Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiona jest na dane Klienta podane przy zamówieniu.
5.Rezygnacja z usługi świadczonych przez limegreenlab na wniosek Klienta nie zobowiązuje limegreenlab do zwrotu opłaty abonamentowej oraz innych opłat za usługi dodatkowe.
6.Wypowiedzenie umowy na wniosek Usługodawcy zobowiązuje limegreenlab do zwrotu Klientowi niewykorzystanej części opłaty za świadczoną usługę, wykluczając opłaty za usługi dodatkowe bądź gratis w pakiecie - chyba że Klient naruszył którykolwiek z punktów regulaminu w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
7.W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Klientom limegreenlab zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, o którym powiadomi Klienta specjalnym mailem na adres podany w bazie.
8.Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej świadczenie. Nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem dostępu ddo Internetu, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW, opłat telekomunikacyjnych oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania po stronie Klienta.
9.Zmiana typu Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego:
- na tańszą - nie niesie za sobą wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego
- na droższą - spowoduje proporcjonalne przeliczenie dopłaty do droższej Usługi.

 

VII Odpowiedzialność Klienta

1.Klient zobowiązany jest do informowania limegreenlab o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy a takżę na aktualizację danych kotaktowych logując sie do S.O.K..
2.Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
3.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie udostępnionej przez limegreenlab usługi serwera.
4.Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług Usługodawcy bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentowej.
5.limegreenlab ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentowej jeśli:
- Klient będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę
- Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
- Klient dopuści sie jakiejkolwiek formy spamu
- Klient będzie umieszczał na udostępnionym serwerze treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści rasistowskiej, wyznaniowej czy na tle religijnym.


VIII Obowiązki i odpowiedzialność limegreenlab

1.limegreenlab zobowiązuje sie do świadczenia usługi serwera w pełnym zakresie z należytą starannością. limegreenlab nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2.limegreenlab nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Usługodawcę
- siły wyższej: klęsk żywiołowych, kataklizmów itp.
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi
- działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł zapobiec,
- podanie nieprawidłowych lub niepełnych informacji przy zamówieniu usługi,
- naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
3.limegreenlab nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
4.Odpowiedzialność limegreenlab jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, itp.)


IX Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
- okoliczności uzasadniające reklamację
- proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
2.Reklamacja powinna zostać przesłana pod adres Usługodawcy, wzkazany w niniejszym Regulaminie.
3.Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasanienie.

 

X Postanowienia końcowe

1.Do umowy pomiędzy Klientem a limegreenlab zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązują sie do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2.limegreenlab zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.